Bażanowice, Cieszyńska 1E
Bażanowice
przejdź do:
oddział SKOCZÓW

SUMMIT AUTOTECHPOLAND sp z.o.o.

SUMMIT AUTOTECH POLAND sp z o.o.
Baner kariera

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO* Państwa Pracodawca Best Autotech (dalej zwanym „Pracodawcą”) udostępnił Państwa dane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach (zalej zwanym „WUPK”) w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, danych dotyczących wynagrodzenia brutto oraz wymiaru czasu pracy (dalej zwane „danymi”).

Udostępnienie danych związane było z faktem zawarcia umowy pomiędzy Państwa Pracodawcą, a WUPK o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

WUPK będzie przetwarzał Państwa dane jako osobny administrator na własnych zasadach, które mogą Państwo znaleźć na stronie: https://wupkatowice.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Pracodawcę uzyskają Państwo w Dziale Personalnym.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Kontakt

Best Autotech
ul. Cieszyńska 1E
43-440  Bażanowice
rozwiń mapę