Bażanowice, Cieszyńska 1E
Bażanowice
przejdź do:
oddział SKOCZÓW

BEST AUTOTECHPOLAND sp z.o.o.

BEST AUTOTECH POLAND sp z o.o.
Baner kariera

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych osób występujących w roli:

 • kontrahentów będących stronami relacji z nami oraz potencjalnych kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność będące wspólnikami spółek prawa cywilnego),
 • osób reprezentujących aktualnych i potencjalnych kontrahentów instytucjonalnych (osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów w formie spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń itp.),
 • osób wskazanych przez aktualnych i potencjalnych kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji łączących nas umów/relacji handlowych (np. członkowie zespołów projektowych, osoby obsługujące bieżące kontakty w tym zamówienia bądź reklamacje itp.),

jest Best Autotech Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie (43-430), ul. Górecka 63, Skoczów- zwana dalej „Best Autotech”.

W Best Autotech wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres siedziby Best Autotech,  bądź adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@bestautotech.pl 

 

Ponadto, informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Best Autotech w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy (w tym umowy zlecenia) lub do podjęcia określonych czynności przed jej zawarciem takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów etc. (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy);
  • wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości bądź innych przepisów szczególnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego),
  • realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów bądź interesów osoby trzeciej. Takimi uzasadnionymi interesami są:
   • umożliwienie kontaktowania się, w tym wymiana korespondencji oraz prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów służących umożliwieniu nam kontaktu z kontrahentami, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą,
   • zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, w tym weryfikacja kontrahentów w publicznych i komercyjnych rejestrach,
   • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami,
   • prowadzenie działań w postaci marketingu bezpośredniego, w tym komunikacja marketingowa z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących oraz wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy Best Autotech). 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych i rachunkowych), do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
 2. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: nasi partnerzy biznesowi, dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, nasi podwykonawcy, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.
 3. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania i organy administracji publicznej (np. ZUS, Urzędy Skarbowe).
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), a także prawo do przenoszenia danych (tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody).
 5. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. W przypadku kontaktowania się z nami w imieniu kontrahenta, Państwa dane mogły nam zostać udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas relacji biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany przez nas to Państwa dane w wybranych przypadkach mogą pochodzić również z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.
 7. W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, bądź też może być Państwa obowiązkiem służbowym. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celach wyżej wymienionych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Możemy przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazywanie danych osobowych następuje wówczas w oparciu o wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Kontakt

Best Autotech
ul. Cieszyńska 1E
43-440  Bażanowice
rozwiń mapę